THÔNG BÁO: V/v lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

THÔNG BÁO: V/v lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết
Ngày đăng: 21/08/2023 02:52 PM

               SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU                                                                                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN MẮT - DA LIỄU                                                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Số:           /TB-BVMDL                                                                                                                     Cà Mau, ngày 21 tháng 8 năm 2023


 

 

 

THÔNG BÁO

V/v lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

 

 

- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc Hội;

- Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Căn cứ Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết tại Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau;

- Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau thông báo công khai lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết để thực hiện công việc liên doanh, liên kết cụ thể như sau:

I/ Thông tin chủ tài sản:

- Tên cơ quan: Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau

- Địa chỉ: số 27, Hải Thượng Lãn Ông, khóm 6, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Điện thoại: 02903.83 11 27

- Người đại diện: Ông. Huỳnh Trung Lâm - Chức vụ: Giám đốc Bệnh viện.

II/ Thông tin tài sản dùng để liên doanh, liên kết:

- Tên tài sản: Tiệm kính

- Địa điểm: Trong Bệnh viện Mắt – Da liễu

- Diện tích: 12m2

- Phạm vi sử dụng: Liên doanh, liên kết phục vụ cộng đồng

- Thời gian liên doanh, liên kết: 36 tháng

III/ Phương án liên doanh, liên kết

- Liên doanh, liên kết không thành lập pháp nhân mới; các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng góp tài sản để sử dụng cho mục đích liên doanh, liên kết; các tài sản này được các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng kiểm soát việc quản lý, sử dụng.

- Bệnh viện tham gia liên doanh, liên kết bằng tài sản sẵn có là Tiệm kính trong Bệnh viện và đội ngũ nhân viên phụ trách vận hành Tiệm kính.

- Bên Đối tác liên doanh, liên kết cung cấp máy đo khúc xạ, máy cắt kính, hỗ trợ đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho viên chức của Bệnh viện.

- Ban quản lý:

+ Phụ trách chung: Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau

+ Phối hợp thực hiện: Đại diện bên liên doanh, liên kết

+ Các thành viên: Phụ trách Marketing, Kế toán, Phụ trách đo độ mắt, cắt kính

- Lợi nhuận thu được sẽ dùng vào mục đích phục vụ cộng đồng, các chương trình chăm sóc mắt cho các đối tượng học sinh, người già, người có công với cách mạng….(sau khi trừ chi phí quản lý, vận hành tài sản trong thời gian liên doanh, liên kết; thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; các khoản chi hợp lý khác có liên quan)

IV/ Tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết:  

- Năng lực, kinh nghiệm của đối tác trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động liên doanh, liên kết.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết của đối tác bảo đảm cho việc liên doanh, liên kết: Đối tác cung cấp máy đo khúc xạ, máy cắt kính.

- Phương án xử lý tài sản sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết: Máy móc, thiết bị do đối tác cung cấp sẽ để lại cho Bệnh viện tiếp tục quản lý, sử dụng.

- Các tiêu chí khác phù hợp với mục đích liên doanh, liên kết, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do đơn vị có tài sản công quyết định.

V/ Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 22/8/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 29/8/2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau. Địa chỉ: 27, Hải Thượng Lãn Ông, khóm 6, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Điện thoại liên hệ nộp hồ sơ: 02903.83 11 27 gặp Bà: Huỳnh Trúc Đào, chức vụ: Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính.

VI/ Hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham dự liên doanh, liên kết do đại diện hợp pháp của đơn vị đối tác ký, xác nhận.

- Các hồ sơ, tài liệu chứng minh đáp ứng các tiêu chí nêu tại Mục IV tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau sẽ không hoàn trả hồ sơ đã nộp đối với Tổ chức/cá nhân không được lựa chọn.

Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau thông báo công khai, rộng rãi để các Tổ chức/cá nhân đủ điều kiện được biết và đăng ký./.

 

Nơi nhận:

- Trang thông tin Bệnh viện Mắt – Da liễu;

- Lưu: VT, TCHC.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Tải file đính kèm tại đây: Thongbao_luachon_doitac_liendoanh_lienket.pdf

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline